RESTER AV EN CIVILISATION - en forna ”voljärists” begrundan

Under några dagar drabbas en voljärist av grubblerier om civilisationens behov av hägn och underkastelse till förmån för mat och husrum. Fragmentariska anteckningar vittnar om ett stundande val mellan trygghet och flykt till en svindlande och oberäknelig frihet.


Tillsammans med resterna av en voljärs forna samhälle exponeras frågan om motsättningen mellan drift och kontroll. Utifrån perspektivet att en voljär är en stor utomhusbur där fåglar kan hållas fritt flygande beskriver den villkoren för en civilicerad frihet. Att flyga fritt i hägn är en chimär konstruktion undan utanförliggande rovdrift.


Kan längtan att bli gödd kompensera behovet av fri lejd utanför hägnet och kan begäret efter fri rymd bereda modet att uthärda hunger? En fråga ställd i dunkelt ljus.

Larsdotter       film      fragile       the aviarist       pictures      filed     fragment      CV

THE AVIARIST

REMNENT OF A CIVILISATION - reflections by an elder ”aviarist”

During a few days an aviarist is affected by ruminations on the civilisations need for fenced areas and submission to the benefit of feeding and lodging. Fragmentary notes bear witness to a coming choice between security and a flight to a vertiginous and erratic freedom.


Along the remnant of an aviarists pristine society, the inquire about the opposite between urge and control is exposed. From the perspective that an aviary is a large outdoor cage where birds can be held flying freely, it pictures the requirements of a civilised freedom. To fly freely in a cage s a chimera framework away from outside ruthlessness.


Can the craving for beeing fed compensate the need of free access outside the cage and can the craving for clear space provide courage to endure hunger? A matter put in obscurity.